اسامی طوایف ایل بزرگ غیاثوند

۱-غیاثوند
۲- غیاثوند محمد خانی
۳- محمد خانی غیاثوند
۴-غیاثی
۵-شمسینی غیاثوند
۶- یعقوبخانی غیاثوند
۷-اله بخش غیاثوند
۸-معاریف غیاثوند
۹-علایی غیاثوند
۱۰-کربلایی حسینی غیاثوند
۱۱-امیر غیاثوند
۱۲-سلخوری غیاثوند
۱۳-اولادی سلخوری
۱۴-یارکه سلخوری
۱۵-گل گل سلخوری
۱۶-محمد بیگی سلخوری
۱۷-یاربیگی سلخوری
۱۸-کیماسی سلخوری
۱۹-الوندی غیاثوند
۲۰-گابری غیاثوند
۲۱-صوری غیاثوند
۲۲-عطایی غیاثوند
۲۳-ناصری غیاثوند
۲۴-اسدی غیاثوند
۲۵-قیصری غیاثوند
۲۶-خاتونی غیاثوند
۲۷-رویتوند غیاثوند
۲۸-عباد پور


هر طایفه دارای چندین تیره می باشد که همگی به فامیلی خاص خودخوانده می شوند و در استانهای قزوین،تهران،البرز و شهرستان لوشان ساکن و همگی لک زبان هستند

۱-درویشوند
۲-میراشه درویشوند
۳-یاربیگی درویشوند
۴-سلطانشاهی درویشوند
۵-زنگیوند درویشوند
۶-پیربیگی درویشوند
۷-اصلان بیگی درویشوند
۸-ولی بیگی درویشوند

تیرهای بابر عبارتند از :
بابر
جهانگیر
هاجر
کولیوند

همگی از تیره های درویشوند استان قزوین و البرزو تهران لک زبان می باشندمی باشند.

ایل غیاثوند
ایل کاکاوند
ایل مافی
ایل درویشوند
ایل جلیلوند
ایل خواجه وند

و ..........

هر ایل بزرگ متشکل از چندین طایفه و هر طایفه تشکیل شده از چندین تیره می باشد. همگی لک زبان و دارای دین مبین اسلام و دارای مذهب شیعه دوازده امامی می باشند و برخی دیگر از طوایف یارسان و الحق می باشند.