شمع متحرک

من همان بودم که تو هستی
تو همان خواهی بود که من هستم


شمع متحرک

مرحوم کلانتر غیاثی

سمت چپ کلانتر غیاثی از بزرگان غیاثوند

سمت چپ مرحوم کلانتر غیاثی از بزرگان غیاثوند

مرحوم سرهنگ ططرخان غیاثی

مرحوم سرهنگ ططرخان غیاثی دستیار والی و جنگجویان آن دوره

مرحوم سرهنگ ططرخان غیاثی دستیار والی و جنگجویان آن دوره

مرحوم حاج محمود غیاثی

مرحوم حاج محمود غیاثی فررند مرحوم کلانتر مدیرکل اسبق میراث فرهنگی ایلام

مرحوم حاج محمود غیاثی فرزند مرحوم کلانتر مدیرکل اسبق میراث فرهنگی ایلام

مرحوم علیرضاخان غیاثی

مرحوم علیرضاخان غیاثی فرزند مرحوم رستم

مرحوم علیرضاخان غیاثی فرزند مرحوم رستم

مرحوم علی یار غیاثی

مرحوم علی یار غیاثی بزرگ خاندان قیاسوند

مرحوم علی یار غیاثی بزرگ خاندان قیاسوند