بی نــوا میــران،نینـــوا مسکن
یوسف صورتان ،گلگـون پیراهن...

چونکه وصل دوس،منظورشـــان بی
سر و گیان باختِن،چُوی سویرشان بی

عشقیان،فِدای خاکِ پاتان بــام
فِدای ئَـه سلطان،کَم سپاتان بام

ابی عبدالله،وه فِــدای نامت
یِه دمی دنیا،نِووی وه کامت...