جناب آقای دکتر فرزاد کدخدایی دانش آموخته دکترای مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و دارای مدرک داستان نویسی از حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.نویسنده سابق داستانک در ستون فسفر روزنامه جام جم.نویسنده رمان بلند اسب های دشت نیسای و شب های نهاوند و مجموعه داستان های کوتاه.

داستان اسپ های دشت نیسای
فرزاد کدخدایی
پیشگفتار
صدای پای چند اسب سوار از دور به گوش می رسید, شاه آشور در ایوان کاخ اش در نینوا چشم براه پیکی از زاگرس بود , دیری نپایید پیک ها به ایوان رسیدند و پس از آن شاه دربرابر مردوک خدای آشور زانو زد و گفت:ای مردوک بزرگ تو را سپاس که مارا درنبرد با زاگرسیان یاری نمودی.
در سرتاسرزاگرس ولی همه ویس ها و دیهو ها در آتش می سوختند, صدای شیون زنان وکودکان دربند آشوریان هم نوا شده بود با شیهه اسپهای نسایی که آنها نیز دربند کشیده شده بودند.

همه ی زاگرس از ایشتار در دامنه گرین تا پاپاگیان و سیکاهوتی , ماد دشت , بیستون, گیان , گودین , ماداکتو, زاب , سور دم , زیر سم اسب های سربازان آشوری بود,مردمان یا کشته شده بودند یا به کوهستان پناه برده بودند ویا دربند کشیده شده بودند.
دراین بین هسته های نخستین جوانان گیان اسپار درجای جای زاگرس چنان گلهای نورس چویر, سمسا و مفراا آرام آرام اززیر برفهای کوه های گرین و الوند وبی ستون و دالاهو سردر می آوردند.

رمان اسب های دشت نیسای روایت دوسال زندگی دختر و پسر جوانی در دوره ماد ها می باشد که در حدود 2800 سال پیش زندگی می کرده اند. داستان برآمده از تخیل ولی براساس مستندات می باشد که در محدوده جغرافیایی گرین کبیر کوه دالاهو و الوند رخ می دهد که گویای زندگی عاشقانه آنها است که با حمله آشوری ها دست خوش تغییر می شود.کتاب با شیوه ی نگارش پارسی بدون واژه های بیگانه مانند عربی و.. است .لازم به یادآوری است واژه های زبان باستانی پهلوی بجای واژه های عربی بکار رفته و اسم مکانها نیز براساس یافته های باستان شناسی برگزیده شده است.

فرزاد عزیزی کدخدایی