ماه های لکی

با نگاهی به تقویم لکی و اسامی ماه های آن , ردپایی طبیعت ,شیوه زندگی و دین های باستانی در نام گذاری آنها دیده می شود. مثلا پنجه احتمالا منظور مراسم پنجه در آیین زرتشتی است

و همچنبن است میر یان و مرداد که اسامی دینی و باستانی هستند.

در ضمن نام هایی مانند ماله ژیر یا ماله ژیر دوماینه و گاکور برآمده اززندگی کوچ وران است .

خاکه لیه و مونگ سیه هم از طبیعت گرفته شده اند. آنچه جالب است اهمیت نوروز می باشد که کاملا مشهود است , هم پنجه که یک آیین نوروزی است و هم مونگ عید و هم اول چله مزین به نام این جشن باشکوه ایرانی است.

در زیر نام ماههای لکی و معادل ایرانی آنها آورده شده است .

فروردین: پنجه

اردیبهشت:میریان

خرداد:گاغور یا گاکوره

تیر:آگرانی

مرداد:مردار.؟

شهریور:ماله ژیره

مهر: ماله ژیردمائنه

آبان:تویله تکن

آذر: مانگه سیه

دی :نوروژ؟

بهمن : خاکه لیه

اسفند: مانگ ئید

دکتر فرزاد ع.کدخدایی

ویردا : به یاد مادر (نام دختر)

چمدا : چشم مادر (نام پسر)

هنا : صدا زدن (نام پشر)

هنارس: دادرس (نام پشر)

هناسی: نفس (نام دختر)

ویردار : نگهبان (نام پسر)

سوزه: سبزه (نام دختر)

هویر:آفتاب (نام دختر)

هویرین : آفتابی (نام دختر)

اشی : الهه ی باروری در ایران باستان (نام دختر)

دیما : پیداش کردم (نام دختر)

دیمونا : پیداش کردیم (نام دختر)

پایار: پایدار(نام پسر)

دلسام:سایه دلم(نام دختر)

نویره: نوره (نام دختر)

بیرو : ویرانگر (نام پسر)

آسام : آرامشم (نام پسر)

آسا : آرامش (نام پسر)

بگه : شاه (نام پسر)

سوتین : ستون (نام پسر)

خوکه : خوب (نام پسر)

رنگینه : زیبا (نام دختر)

نازار : ناز (نام دختر)

دون انار:دانه ی انار (نام دختر)

بردین : مثل سنگ محکم (نام پسر)

آسو : افق (نام دختر)

هنکی : خنک (نام پسر)

هور گل : آفتابگردان (نام دختر)

کنی : چشمه (نام دختر)

روژیل:(نام دختر)

هیرو : گل ختمی (نام دختر)

نجیم : نجیب (نام دختر)

هنارس : دادرس (نام پسر)

راق : محکم (نام پسر)

هناسئ : نفس (نام دختر)

ریوار: رهگذر(نام دختر)

آگرین:آتشی (نام پسر علیا)