اولین همایش و هم اندیشی نخبگان وفرهیختگان لک استان قزوین به منظور شناخت پتانسیا و توانمندیها انان در زمینه فرهنگی, اجتماعی, سیاسی, اقتصاد و ورزشی؛ همچنین تشکیا بانک اللعاتی اعضاء, تشکیا هسته اولیه جمعیت لک استان قزوین, ایجاد شرکت ها تعاونی و هولدینگ اقتصاد , انجمن ها ادبی و فرهنگی, تیم ها .ورزشی و سایرموارد با دعوت تنی چند از مفاخر لک کشورو استان روز جمعه مورخه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ در قزوین, شهر صنعتی البرز, فلکه اول, تالار ارامهر برگزار گردید.